EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme  »  Iloa arkeen – hanke 2017-2020

Iloa arkeen – hanke 2017-2020

Iloa arkeen -hanke tähtää pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten espoolaisten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten vahvistamiseen. Hanke edistää kohderyhmän kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla monipuolisen innostavan ja osallistavan ryhmätoiminnan keinoin.

Hankkeella on kaksi kohderyhmää, joiden toimintakyky on heikentynyt. Ensimmäinen kohderyhmä on pitkään työelämästä poissaolleet korkeasti koulutetut ja asiantuntijatyötä tehneet työikäiset espoolaiset. Toinen kohderyhmä on työelämästä poissaolevat ja Espoossa asuvat maahanmuuttajanaiset, joiden suomen kielen taito ei vielä vastaa työelämän vaatimuksia ja joiden osallistumismahdollisuudet suomalaiseen yhteiskuntaan ovat vähäiset.

Hankkeen tavoitteena on lisätä arjen hyvinvoinnin kokemuksia, elämänhallintaa, osallistumismahdollisuuksia ja positiivista identiteettiä voimavaraistavan ryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa edistetään ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä liikuntaa, tukemalla terveellistä elämäntapaa sekä luomalla mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tuottamiin elämyksiin ja positiiviseen itsetutkiskeluun. Vertaistuki auttaa käsittelemään tunteita ja avartaa huomaamaan omia mahdollisuuksia.

Työelämävalmiuksia lisätään tunnistamalla omaa osaamista ja vahvuuksia sekä tutustumalla työelämään suuntaaviin mahdollisuuksiin. Ryhmässä tuetaan osallisuuden polkuja järjestökentän mahdollisuuksia hyödyntämällä. Ryhmäläisten toimijuus vahvistuu mm. omia ajatuksia ja osaamista jakamalla sekä mahdollisuudella vaikuttaa ryhmätoiminnan sisältöön. Maahanmuuttajien puhuttu suomen kielen taito, suomalaisen yhteiskunnan sekä Espoon ja sen palveluiden tuntemus ja oma kulttuuri-identiteetti vahvistuvat keskustelujen ja toiminnan avulla.

Hanke on osa STM:n Suomi 100 -avustusohjelman Toimintakyky kuntoon –kokonaisuutta.
Ryhmäläisten toimintakyvyn vahvistumista arvioidaan ryhmätoiminnan aikana Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä.

Helinä Rautavaaran museo ja Espoon liikuntapalvelut toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina.

Katso lisätietoa hankkeen julkaisuista:

Iloa arkeen -hankkeen ryhmätoimintamallin video: https://www.youtube.com/watch?v=zrdN0u2SSU0


EJY ry:n Iloa arkeen – hankkeen hyvinvointiryhmistä iloa, innostumista ja vertaistukea pidempään työelämästä poissa olleiden päiviin!
Blogi ensimmäisestä Iloa arkeen -hankkeen maahanmuuttajanaisten ryhmästä. https://www.uusimaalaiset.fi/2018/04/05/ejy-ryn-iloa-arkeen-hankkeen-hyvinvointiryhmista-iloa-innostumista-ja-vertaistukea-pidempaan-tyoelamasta-poissa-olleiden-paiviin/

EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen ryhmiin osallistuneiden vähän suomea puhuvien maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisen tarpeita EJY ryn Iloa arkeen hankkeen maahanmuuttajanaisten ryhmäläisten tarpeet (pdf)


Iloa ja hyvinvointia ryhmästä työelämästä poissaolevien korkeasti koulutettujen arkeen -blogi
https://www.uusimaalaiset.fi/2019/11/15/iloa-ja-hyvinvointia-ryhmasta-tyoelamasta-poissaolevien-korkeasti-koulutettujen-arkeen/


Joustoa rakenteisiin, tukea oman polun löytämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.
EJY ry:n Iloa arkeen -ryhmiin osallistuneiden näkemyksiä korkeakoulutettujen työnhakijoiden työllistymisen haasteista ja tuen tarpeista. https://ejy.fi/2021/10/joustoa-rakenteisiin-tukea-oman-polun-loytamiseen-ja-hyvinvoinnin-vahvistamiseen/


Pitkään työelämästä poissaolleiden espoolaisten toimintakyky kuntoon ilon voimalla
Toimintakyky kuntoon -hankkeiden ja HUMAKin yhteisessä ”Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä” -julkaisussa kuvataan järjestöjen työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa, jonka Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ohjelman kohderyhmänä olivat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky oli jollain tapaa heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Sivuilla 14–17 on kuvaus EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen toimintamallista. https://www.humak.fi/julkaisut/jarjestot-toimintakyvyn-edistajina/

Ota yhteyttä Iloa arkeen

Johanna Laine
projektipäällikkö
+358 (0)50 359 6919
etunimi.sukunimi@ejy.fi

Jenni Labarthe
suunnittelija
+358 (0)50 340 3663
etunimi.sukunimi@ejy.fi